Trainen en blessures

De deelnemers bij Carmel Handbalschool Salland kiezen ervoor om tweemaal per week extra te trainen, naast de reguliere trainingen bij de eigen club. Een aantal deelnemers traint daarnaast ook nog bij de diverse nationale jeugdselecties.

Om de talentenstatus van NOC*NSF te verkrijgen dient een talent minimaal 8 trainingsuren per week te maken.

Trainingen vinden plaats ’s morgens van 07.20 uur tot 08.50 uur of aansluitend aan schooltijd van 16.00 uur tot 17.30 uur. Dat betekent dat deelnemers soms vroeg moeten opstaan (een aantal reist al om 06.00 uur van huis af). In de meeste gevallen komen de deelnemers hierdoor later op school.

Goede afspraken met de diverse onderwijsinstellingen zijn het gevolg: de lesuren mogen niet komen te vervallen, maar de gemiste lessen moeten op een later tijdstip worden gecompenseerd.
CHS is bijzonder tevreden over de contacten met de scholen, in het bijzonder met het Carmel College Salland in Raalte. Deze onderwijsinstelling biedt talentvolle sporters uitstekende faciliteiten, maar blijft de leerprestaties uiteraard de hoogste prioriteit geven. Het Carmel College Salland stimuleert deelname aan sportieve en culturele activiteiten door middel van de zgn. Carmel Classes en combinatie Topsport en Onderwijs.

Naast de reguliere trainingen wordt bij CHS ook deelgenomen aan meerdaagse stages. Afhankelijk van de leeftijd één- of tweemaal per seizoen. Het streven is om éénmaal per 2 seizoenen een stage te plannen in het buitenland. 

Bij het sporten in het algemeen kunnen blessures ontstaan. Daarom is het van belang dat er heldere procedures zijn voor alle deelnemers (en ouders).

Medische begeleiding vanuit CHS is aanwezig op woensdagen van 15:40 – 16:15 en vrijdagen van 07:00 – 07:20.

Ouders mogen te allen tijde contact opnemen met de fysiotherapeut. Gegevens hiervan staat in de infomail.

DOEL PROCEDURE BLESSURES

Het doel van het vastleggen van procedures bij blessures is te komen tot duidelijkheid voor alle betrokkenen: speelster, ouders, club, CHS en andere organisaties.
Bij een blessure is een speelster gebaat bij een juiste benaderingswijze: deskundige behandeling en begeleiding om te komen tot een spoedig en goed herstel.

VERANTWOORDELIJKHEID BEGELEIDING
Er kunnen meerdere situaties zijn waarbij blessures ontstaan. Het is daarom van belang vast te stellen waar en wanneer de blessure is opgetreden en wie vervolgens de verantwoordelijkheid draagt inzake behandeling en begeleiding

Blessure ontstaat bij CHS:

Verantwoordelijkheid ligt in principe bij medisch verantwoordelijke van CHS.
Belangrijk in deze is de communicatie tussen speelster, ouders en club.
Als er bij de club een fysiotherapeut is, moet coördinator medische zaken (na overleg) de verantwoordelijkheid overdragen. Deelnemers van CHS en/of ouders kunnen het verzoek indienen behandeling en begeleiding over te dragen aan de club!
Indien bij de vereniging geen deskundigheid m.b.t. behandeling of begeleiding van de blessure aanwezig is, zal de medische begeleiding van CHS de verantwoording blijven behouden.
Mocht er sprake zijn van noodzaak tot langdurige fysiotherapeutische behandeling, dan kan de deelnemer en ouders besluiten dit te doen in eigen woonplaats.

ADVIES VANUIT CHS

Als de verantwoordelijkheid bij CHS ligt, zal de coördinator medische begeleiding aangeven hoe de belasting en belastbaarheid kan en mag zijn.
Het advies t.a.v. trainingen en spelen bij een blessure of het terugkomen hiervan, is bindend voor de speelster.

  • het niet-nakomen zal leiden tot een waarschuwing
  • bij herhaling kan uitsluiting van deelname aan CHS tot gevolg hebben

De coördinator zal bij bij verstrekken of wijzigen van advies de contactpersoon van desbetreffende club informeren.

Blessure ontstaat bij club:

Verantwoordelijkheid ligt bij de medisch verantwoordelijke van de club.
CHS stelt clubs, die niet beschikken over voldoende medische begeleiding, in de gelegenheid de verantwoording over te dragen aan CHS.
Het verzoek hiertoe zal vanuit de club moeten komen.
Indien er binnen de club blessures ontstaan bij speelsters die ook deelnemen aan CHS, dan zullen de clubs te allen tijde zo spoedig mogelijk melding doen bij de medisch coördinator.

Blessure ontstaat bij nationale selectie:

Het gaat hierbij om speelsters van nationale jeugdselectie/RTC. Daar de nationale selectie over eigen medische begeleiding beschikt, zal behandeling en begeleiding vanuit het NHV plaatsvinden.
Het NHV zal aan CHS communiceren op welke wijze begeleiding en behandeling plaatsvinden via het Talent Volgsysteem (TVS).

Ontstaat elders een blessure:

Ontstaat een blessure bij een niet-bovenstaande situatie, dan beslissen ouders als wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemers op welke wijze behandeling en begeleiding plaats zal vinden.

In alle bovengenoemde situaties is het belangrijk dat steeds één persoon als aanspreekpunt fungeert en eind-verantwoordelijk is. Wel dient men CHS te informeren.

OVERBELASTING EN “SLUIMERENDE” BLESSURES

Door de verschillende activiteiten en belangen van de speelsters (en daarbij hun leeftijd in ogenschouw nemend) is de kans op overbelasting en sluimerende blessures aanwezig.
Jeugd wil vaak ten koste van alles meedoen en heeft in eerste instantie de neiging eerste pijnklachten te verzwijgen. Dit kan voor de speelster grote gevolgen hebben! Met elkaar zullen we daar alert op moeten zijn.
De medische begeleiding, die klachten constateert, neemt de verantwoording op zich en communiceert dat naar alle betrokkenen. Een belangrijke rol bij het verantwoordelijk omgaan met signalen die mogelijk wijzen op een blessure of blessure-risico is weggelegd voor ouders! Ook zij zullen alert moeten reageren op signalen. Negeren van kleine signalen op korte termijn kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de langere termijn. Samen (ouders, trainers) zullen wij moeten waken voor het “shoppen” bij blessures. Speelsters zijn vaak op zoek naar meest wenselijke antwoord op korte termijn. Wij kijken ook naar de gevolgen voor de langere termijn.

BESLISSING T.A.V. SPELEN EN TRAINEN


In principe moet een speelster eerst weer trainen bij de club voordat ze weer bij CHS kan deelnemen aan de trainingen.
Optimale communicatie ten aanzien van dit punt tussen medisch verantwoordelijke bij de club en fysiotherapeut bij CHS is gewenst.

Indien de verantwoordelijken bij CHS van mening zijn dat niet voldoende deskundigheid bij de club aanwezig is, kan de fysiotherapeut van de CHS de indicatie van de verantwoordelijke bij de club herzien. In dit geval zal er nauw overleg zijn tussen betrokkenen en zal de belanghebbende (de speelster) niet geconfronteerd mogen worden t.a.v. meningsverschillen inzake de blessure.

Indien de fysiotherapie de indicatie van derden herroept, zal de verantwoordelijkheid vervolgens ook liggen bij de fysiotherapeut van CHS.

(ter verduidelijking volgorde van deskundigheid: niet opgeleid persoon > sportmasseur > fysiotherapeut).

SPORTARTS

Vanuit CHS kunnen we gebruik maken van de sportarts.
Afspraken hieromtrent kunnen worden gemaakt via de medisch coördinator.
Na een consult met de sportarts zal de medisch coördinator in overleg gaan met deze en het verder communiceren.